Đại hội chi bộ khối kỹ thuật lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025