Đại hội chi bộ khối sản xuất lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025