Thép Tấm Lá Phú Mỹ – Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 23-KH/ĐUT ngày 15/8/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Thép Tấm Lá Phú Mỹ – VNSEEL chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; báo cáo thu chi tài chính của chi bộ; quy chế bầu cử và đề án nhân sự dự kiến bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 của các chi bộ.

Báo cáo tổng kết của các chi bộ đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, các Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Duy trì thực hiện đều đặn, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề theo quy định; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra.

Các đảng viên của các Chi bộ và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tham mưu cho lãnh đạo trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu cấp uỷ các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thống nhất Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh của đại hội như sau:

Cấp uỷ chi bộ Khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2022-2025 Đồng chí Bí thư Tôn Thất Quỳnh Đài (đứng thứ hai bên trái), Đ/c Phó bí thư Tô Hùng Vĩ (đứng thứ nhất bên trái), Đ/c uỷ viên Trần Hữu Mộng Thơ (đứng thứ hai bên phải)
Cấp uỷ chi bộ Khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Bí thư Tôn Thất Quỳnh Đài (đứng thứ hai bên trái), Đ/c Phó bí thư Tô Hùng Vĩ (đứng thứ nhất bên trái), Đ/c uỷ viên Trần Hữu Mộng Thơ (đứng thứ hai bên phải)

 

Cấp uỷ chi bộ Khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2022-2025 Đ/c Bí thư Tô Ngọc Huy (đứng thứ ba bên trái), Đ/c Phó bí thư Võ Văn Nguyên (đứng thứ hai bên trái), Đ/c uỷ viên Võ Thành Hân (đứng thứ nhất bên phải)
Cấp uỷ chi bộ Khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2022-2025. Đ/c Bí thư Tô Ngọc Huy (đứng thứ ba bên trái), Đ/c Phó bí thư Võ Văn Nguyên (đứng thứ hai bên trái), Đ/c uỷ viên Võ Thành Hân (đứng thứ nhất bên phải)

 

Cấp uỷ chi bộ Khối Sản Xuất nhiệm kỳ 2022-2025 Đồng chí Bí thư Đặng Thế Mạnh Linh (đứng thứ nhất bên phải), Đ/c Phó bí thư Hoàng Võ Bính (đứng thứ hai bên phải), Đ/c uỷ viên Lê Quốc Phong (đứng thứ 2 bên trái)
Cấp uỷ chi bộ Khối Sản Xuất nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Bí thư Đặng Thế Mạnh Linh (đứng thứ nhất bên phải), Đ/c Phó bí thư Hoàng Võ Bính (đứng thứ hai bên phải), Đ/c uỷ viên Lê Quốc Phong (đứng thứ 2 bên trái)