Thị trường sắt thép thế giới có duy trì được sức mạnh đến cuối năm?