Thông báo tuyển dụng số 34/TB-TCHC ngày 14/05/2024

Công ty TNHH MTV Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL trân trọng thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng số 34/TB-TCHC ngày 14/05/2024
Thông báo tuyển dụng số 34/TB-TCHC ngày 14/05/2024

PHÒNG TCHC